Značka kvality

Jedním z cílů profesního společenstva Cechu instalatérů ČR, který je zakotven ve Stanovách je „…vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti: zvyšovat kvalitu práce a kvalitu vztahů mezi členy CI a zákazníky.“

Konkrétním naplněním tohoto prohlášení je pak udělování Značky kvality.
Žádat o udělení značky může každý řemeslník či firma, splňuje-li tzv. Desatero kvality služeb.

Záleží na vyjádření rady CI, která po prověření příslušného řemeslníka či firmy a zároveň po získání kladných referencí na práci a chování žadatele Značku kvality přizná.
Zjistí-li rada CI porušení zásad Desatera, podá návrh na její odebrání.

Desatero kvality služeb:

  1. Se zákazníkem jednáme vždy vlídně a ochotně.
  2. Zákazníka vždy správně informujeme a pomůžeme mu odbornou radou.
  3. Termíny sjednané se zákazníkem dodržujeme.
  4. Ceny a platební podmínky se zákazníkem dohodneme předem, na základě oboustranného souhlasu.
  5. Upřednostňujeme používání ekologických výrobků a technologií.
  6. Veškerou naši činnost provádíme s uplatněním morálních zásad v souladu s obecně uznávanými a platnými předpisy a zákony.
  7. Používáme pouze kvalitní materiály, výrobky, služby uznané pro dané použití.
  8. Doklady o provedené službě nebo výrobku vystavujeme zákazníkovi neprodleně a úplně, včetně záruk dle stanovené dohody.
  9. Oprávněnou reklamaci či případnou příčinu nespokojenosti zákazníka okamžitě napravíme.
  10. Konfliktu předcházíme trpělivostí, sebeovládáním a věcným jednáním.