Stanovy

C e c h u i n s t a l a t é r ů Č e s k é r e p u b l i k y, z.s.

Článek I.

Základní ustanovení

 1. Cech instalatérů České republiky, z.s. (dále jen CI) je nezávislým, dobrovolným, profesním sdružením fyzických a právnických osob, podnikajících v oboru TZB.
 2. CI je spolkem podle § 214 – 302 zák. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 3. CI je členem Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky a Hospodářské komory ČR.
 4. Sídlem CI je Praha 8, Přívorská 6, PSČ 181 00.

Článek II.

Cíle CI

Profesní CI je dobrovolné sdružení, jehož účelem je:

 1. prosazovat a chránit profesní, hospodářské a právní zájmy členů,
 2. spolupůsobit na vytváření vhodných podmínek pro zajištění sociálních jistot členů,
 3. organizovat a zajišťovat odborný růst členů se zaměřením zejména na zavádění nových technologií
 4. podílet se na kvalitě výuky nové generace instalatérů,
 5. vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti: zvyšovat kvalitu práce a kvalitu vztahů mezi členy CI a mezi členy CI a zákazníky,
 6. vydávat odborné bulletiny pro členy cechu se zaměřením na profesní problematiku, inzerci a propagaci,
 7. aktivně se podílet při závěrečných zkouškách a ovlivňovat jako živnostenské společenstvo jmenování učitelů odborného výcviku a udělování koncesí v oboru.
 8. vydávat technické předpisy a pravidla praxe, týkající se profesní problematiky.
 9. usilovat o začlenění mistrovských zkoušek do legislativy.

Článek III.

Členství v CI

 1. Členství v CI je dobrovolné.
 2. Za člena CI může být přijat každý zletilý, k právním úkolům způsobilý občan, který splňuje tyto předpoklady:
  1. má výuční list v oboru instalatér nebo případně jiné vyšší vzdělání v oboru TZB. Jiné vzdělání posoudí Rada CI individuálně.
  2. zabývá se výrobou, obchodní a projekční činností, montáží nebo servisem v oboru instalatérství nebo topenářství.
 3. Členem CI se může stát i právnická osoba, která se zabývá výrobou, obchodní a projekční činností, montáží nebo servisem v oboru instalatérství nebo topenářství. Právnickou osobu v CI zastupuje občan právnickou osobou k tomu pověřený. Písemné zmocnění a písemné odvolání svého zástupce zasílá právnická osoba bez zbytečného odkladu sekretariátu CI.
 4. Členem CI může být zahraniční fyzická i právnická osoba, pokud splňuje bod 2 a 3.
 5. Zájemce o členství v CI předloží (zašle) sekretariátu CI:
  1. přihlášku, v níž uvede:
   • obchodní jméno
   • adresu (sídlo, telefon, e-mail)
   • IČO
   • výpis z obchodního rejstříku (týká se právnických osob)
  2. doklad o odborné způsobilosti (týká se jen fyzických osob), tj. kopii výučního listu či kopii jiného dokladu o vzdělání v oboru TZB,
  3. kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny,
  4. doklad o zaplacení členského příspěvku.

  Členství vznikne dnem rozhodnutí Rady CI o přijetí za člena.
  Nový člen poté obdrží průkaz o členství v CI.

 6. Zvláštní formou členství může být členství čestné.
  1. Čestným členem se může stát fyzická i právnická osoba, která bude schválena Radou CI.
  2. Čestný člen nemůže být přijat okresní, krajskou či regionální pobočkou CI, ale může být okresní, krajskou či regionální pobočkou doporučen.
 7. Členství zaniká:
  1. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
  2. dnem doručení písemné výpovědi člena Radě CI,
  3. dnem, kdy valná hromada rozhodne o vyloučení člena na návrh Rady CI,
  4. rozpuštěním CI,
  5. nezaplacením členského příspěvku za běžný kalendářní rok v termínu, stanoveném valnou hromadou CI.

V případě zániku členství se členský příspěvek nevrací.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

CI vede seznam členů pouze pro interní potřebu. Seznam členů není veřejně zpřístupněn.

 1. Člen CI má právo:
  1. účastnit se valné hromady prostřednictvím svých okresních, krajských a regionálních zástupců, jsou-li ustaveni, nebo osobně, nejsou-li ustaveni,
  2. účastnit se života a práce CI a předkládat kterémukoli orgánu CI iniciativní návrhy a připomínky,
  3. volit a být volen do orgánů CI,
  4. žádat o pomoc při řešení konkrétních profesních problémů, případně požádat o právní ochranu,
  5. požadovat předávání veškerých informací týkajících se instalatérské profese,
  6. být alespoň 1x za rok seznámen s revizí hospodaření CI,
  7. po zaplacení členského příspěvku a po odevzdání alikvotní části cechem Hospodářské komoře ČR, se stát jejím členem.
 2. Člen CI má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím valné hromady a Rady CI,
  2. platit členské příspěvky ve stanovené výši, kterou určí valná hromada CI,
  3. aktivně se podílet na plnění úkolů CI,
  4. propagovat cíle a úkoly CI a vědomě nepoškozovat pověst CI,
  5. oznámit sekretariátu CI změny údajů uvedených v čl. III., bodu 5 a).

Článek V.

Členský příspěvek

 1. Výši členského příspěvku stanoví valná hromada.
 2. Je-li zřízena okresní, krajská či regionální pobočka CI, platí členové členský příspěvek v plné výši této pobočce. Okresní, krajská či regionální pobočka CI odvede 1/3 takto vybraných členských příspěvků za příslušný kalendářní rok sekretariátu CI.
 3. Příspěvek čestného člena je dobrovolný. Schvaluje ho Rada CI.
 4. Z každého členského příspěvku odvede CI alikvotní část HK ČR.

Článek VI.

Orgány CI

 1. Orgány CI jsou:
  1. Valná hromada – nejvyšší orgán,
  2. Rada CI,
  3. Představenstvo Rady CI (předseda a tři místopředsedové) – statutární orgán,
  4. Tajemník a sekretariát,
  5. Okresní, krajské či regionální pobočky CI.
 2. Orgány CI mohou k zajištění své činnosti vytvářet odborné komise.

Článek VII.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem CI.
  Valnou hromadu tvoří členové CI, respektive jejich okresní, krajští či regionální zástupci, jsou-li ustaveni.
  Jednotlivý okres, kraj či region může zastupovat nanejvýš 5 zástupců.
 2. Delegování účastníků:
  1. nejsou-li ustaveni okresní, krajští či regionální zástupci, zúčastnit se valné hromady může každý člen – fyzická osoba a jeden zmocněný zástupce člena – právnické osoby. Na každého člena připadá 1 hlas. Hlasování se děje aklamací. V případě řešení naléhavých úkolů v období mezi valnými hromadami je možné hlasování per rollam.
  2. jsou-li ustaveni okresní, krajští či regionální zástupci, zúčastní se valné hromady nanejvýš 5 zástupců za každý okres, kraj či region. Není-li člen CI členem okresní, krajské či regionální pobočky CI, má právo zúčastnit se valné hromady podle čl. VII., bodu 2 a).
 3. Do pravomoci valné hromady patří zejména:
  1. rozhodovat o základních otázkách, programu a činnosti CI,
  2. přijímat a měnit stanovy,
  3. volit a odvolávat členy Rady CI,
  4. stanovit počet členů rady. Funkční období členů trvá 3 roky. Opětovná volba členů je možná,
  5. projednávat a schvalovat zprávy o činnosti Rady CI a zprávy o hospodaření CI,
  6. rozhodovat o rozdělení, sloučení a rozpuštění CI,
  7. rušit rozhodnutí Rady CI učiněné v období mezi zasedáními valné hromady,
  8. určovat výši členského příspěvku.
 4. Valnou hromadu členů svolává Rada CI podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Pozvánka musí obsahovat program, termín a místo konání a musí být odeslána elektronickou formou či poštou nejpozději 15. kalendářní den před konáním valné hromady.
 5. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň 1/3 členů CI.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných účastníků, zapsaných v den konání valné hromady do prezenční listiny. Rozhodnutí valné hromady je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných účastníků.
 7. Rozhodnutí valné hromady je závazné pro členy CI a orgány CI s výjimkou odborných komisí ve věcech její působnosti.
 8. O konání valné hromady se sepíše zápis, v němž musí být uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro platné usnesení. Zápis musí být doručen všem účastníkům dohodnutým způsobem.

Článek VIII.

Rada CI

 1. Rada CI řídí činnost cechu mezi zasedáními valné hromady. Je složena ze zástupců územních oblastí ČR. Rada má nejméně 9 a nejvíce 15 členů. Schází se 1x měsíčně, popřípadě dle potřeby.
 2. Rada:
  1. volí a odvolává ze svého středu kolektivní statutární orgán – Představenstvo Rady CI (předsedu CI a tři místopředsedy),
  2. jmenuje tajemníka a zřizuje sekretariát,
  3. pro potřeby členů CI zřizuje a ruší odborné komise,
  4. nejméně 1x do roka svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání,
  5. zajišťuje realizace usnesení valné hromady,
  6. rozhoduje o přijetí nových členů CI,
  7. zřizuje okresní, krajské či regionální pobočky CI.
 3. Funkce členů Rady je čestná, pouze u tajemníka a sekretariátu se jedná o funkce placené.

Článek IX.

Představenstvo Rady CI

 1. Představenstvo Rady CI organizuje a řídí jednání Rady CI. Za svou činnost odpovídá Radě CI.
 2. Představenstvo Rady CI zastupuje cech v souladu s článkem XIII.

Článek X.

Tajemník a sekretariát

 1. K zabezpečení činnosti CI zřizuje Rada CI sekretariát, který je výkonným orgánem CI. Sekretariát CI organizačně a technicky zabezpečuje činnost CI a dalších orgánů CI. Vytváří organizační a administrativní zázemí pro činnost orgánů CI. Soustavně pečuje o rozvoj členské základny a o její vzájemné kontakty s orgány CI.
 2. Vedoucím pracovníkem sekretariátu je tajemník. Tajemník se účastní jednání Rady, ale nesmí v Radě hlasovat. Nesmí být členem kontrolní komise, je-li zřízena. Funkce tajemníka a sekretariátu jsou placené.

Článek XI.

Odborné komise

 1. K řešení odborných problémů zřizuje Rada CI odborné komise. Členy komise mohou být i odborníci z řad nečlenů CI.
 2. Odborné komise řeší konkrétní profesní problémy členů a zajišťují potřeby vyplývající z nosného programu cechu.
 3. Za svou činnost odpovídají Radě CI, kterou průběžně informují o výsledcích řešených úkolů. Zasedání odborných komisí se koná dle potřeby.

Článek XII.

Okresní, Krajské či Regionální pobočky

 1. Pro lepší komunikaci se členy CI v oblasti profesní, hospodářské, právní i sociální zřizuje CI okresní, krajské či regionální pobočky.
 2. Úkolem okresních, krajských či regionálních poboček je:
  1. pomáhat řešit profesní problémy členů CI v příslušném regionu,
  2. informovat své členy o zasedáních Rady CI, zejména pak o změnách v zákonech či vyhláškách, které se týkají podnikatelské činnosti,
  3. pečovat o odborný růst členů,
  4. podporovat všemi dostupnými prostředky odborné školství v příslušném regionu.
 3. Okresní, krajská či regionální pobočka volí na své valné hromadě předsedu a 1 nebo 2 místopředsedy. Předseda či pověřený místopředseda se účastní zasedání celorepublikové Rady CI. Předseda či pověřený místopředseda zastupuje okresní, krajskou či regionální pobočku navenek.
 4. Okresní, krajská či regionální pobočka, uzná-li to za vhodné, zřizuje pro svoji potřebu sekretariát.
 5. Okresní, krajská či regionální pobočka není bez předchozího projednání a schválení Radou CI oprávněna jednat jménem celorepublikového CI.
 6. Okresní, krajská či regionální pobočka informuje o své činnosti celorepublikovou Radu CI a za tuto činnost odpovídá.
 7. Okresní, krajská či regionální pobočka sama přijímá přihlášky zájemců o vstup do CI.

Zájemce o čestné členství v CI předkládá s doporučením ke schválení Radě CI.

Článek XIII.

Zastupování CI

CI zastupují a jeho jménem jednají vždy společně dva členové Představenstva Rady CI.

Článek XIV.

Hospodaření CI

 1. Hospodaření CI se řídí obecně platnými předpisy.
 2. Finanční prostředky CI získává:
  1. z členských příspěvků,
  2. z vlastní hospodářské činnosti,
  3. z darů a jiných věnování,
  4. z výnosů společenských akcí.

Článek XV.

Zánik CI

CI zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním,
 • zrušením soudem,
 • fůzí,
 • rozdělením.

V případě zániku CI rozhodne o způsobu vypořádání práv a závazků CI valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy CI nabyly účinnosti dnem schválení valnou hromadou dne 19.5.2015.Představenstvo Rady CI:
  • předseda: Pavel Havlín – den vzniku funkce: 19. května 2015
  • místopředseda: Vladimír Novotný – den vzniku funkce: 19. května 2015
  • místopředseda: Karel Franta – den vzniku funkce: 19. května 2015
  • místopředseda: Milan Stehlík – den vzniku funkce: 19. května 2015