Historie a současnost

Jedním ze základních stavebních kamenů všech cechovních sdružení je profesní čest jeho členů, úcta k řemeslu a mravní odpovědnost k sobě i ostatním. Právě tyto zmíněné vlastnosti svedly dohromady několik stejně smýšlejících lidí, kteří se rozhodli založit profesní sdružení řemeslníků s názvem Cech instalatérů České republiky.

První ustavující sjezd Cechu instalatérů se konal 26. června 1991 v Praze. Tentýž rok bylo profesní společenstvo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra Československé republiky.

Po vzniku samostatné České republiky bylo společenstvo přejmenováno na Cech instalatérů České republiky. Se vznikem živnostenského zákona se profesní společenstvo CI ČR deklarovalo jako živnostenské společenstvo.

Stanovy, které si členové schválili, uvedly v život instituci, jejímž cílem je prosazování a ochrana profesních, hospodářských a právních zájmů svých členů.

Péče o odborný růst a péče o mládež patří k samozřejmostem cechovního sdružení.

O zvýšení odbornosti a informovanosti svých členů v oblasti instalatérské profese se společenstvo stará tím, že pořádá odborné semináře či výjezdy spojené se školením k jednotlivým firmám, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, případně své členy seznamuje s novinkami prostřednictvím mailových portálů či odborných časopisů (Český instalatér) a v neposlední řadě vydává technické předpisy, např. předpis Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů či předpis Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace.

Pro zvýšení atraktivnosti učebního oboru instalatér u široké veřejnosti, hlavně však pro zvýšení zájmu o obor u žáků samotných pořádá CI ČR již od r. 1998 soutěže žáků SOŠ a SOU oboru instalatér.

Přestože má CI ČR sídlo v Praze, těžiště svého poslání spatřuje v práci v regionech. Předsedové regionálních poboček jsou automaticky členy rady cechu, takže je představenstvo pravidelně informováno o potřebách a přáních svých členů.

Nejlépe je činnost našeho společenstva charakterizována tzv. Desaterem.

  1. CI – vytváří fungující pobočky v regionech pro řešení místních problémů
  2. CI – zajišťuje aktuální informace z oboru (technické, právní, ekonomické, podnikatelské)
  3. CI – vydává technické předpisy, které mohou sloužit jak pro instalatérské firmy, tak pro přejímající pracovníky technického dozoru investora. K těmto předpisům pak pořádá školení
  4. CI – zakládá na školách, s nimiž úzce spolupracuje, Krajská centra
  5. CI – organizuje a spolu se sponzory zabezpečuje soutěž žáků SOŠ a SOU oboru instalatér
  6. CI – podílí se na přípravě osnov učňovského školství a prostřednictvím svých zástupců je přítomen u závěrečných zkoušek žáků
  7. CI – je odborným garantem při pořádání veletrhů v oboru
  8. CI – uděluje ve svém oboru Značku kvality
  9. CI – zastupuje své členy ve vyšších orgánech a institucích (Svaz podnikatelů v oboru TZB, Hospodářská komora ČR).